13 september 2013           
Watersnippen op de plasdras polder Stein Noord in Reeuwijk

Plasdras polder Stein een belangrijk tussenstation voor watersnippen op trek.

De plasdras polder Stein Stein Noord op 4 september 2013. Op de achtergrond
het recent geplaatste vogelobservatiepunt wat over de plasdras uitkijkt.

De plasdras in het Staatsbosbeheer reservaat polder Stein Noord in Reeuwijk wordt in de trektijd door veel vogels tijdelijk bezocht om er te rusten dan wel voedsel te zoeken. De vogeltrek is al weer volop aan de gang en op de plasdras zijn regelmatig soorten te zien als bosruiter, oeverloper, witgatje, groenpootruiter en watersnip. Grutto's, wulpen en kemphanen gebruiken de plasdras tijdens de voorjaar- en najaarstrek als slaapplaats. Een fors aantal watersnippen bevolkte de laatste weken (de piek van de watersnippentrek ligt rond eind augustus/half september) de plasdras. Druk foeragerend in het laagje water van de plasdras. Ik telde op een moment maar liefst 135 watersnippen die open en bloot op de plasdras liepen te foerageren. Als er gevaar dreigt renden de slimmerds naar de oevers om zich vervolgens in de vegetatie te verstoppen tot er geen gevaar meer dreigde. Als het gevaar echt serieus was zoals bij het overvliegen van een bruine kiekendief of havik zoals ik waarnam vlogen zo'n beetje alle watersnippen op om als de rust was teruggekeerd weer neer te strijken. Ook in de natte oevers waar nogal wat gewas was blijven liggen na maaien verbleven flinke aantallen watersnippen. De meeste exemplaren die daar zaten zochten geen voedsel maar hadden deze plekken uitgekozen om te slapen. Zoals eerder gezegd zorgden een overvliegende bruine kiekendief en havik een paar keer voor veel onrust voor de aanwezige vogels op de plasdras. Toen bleek pas echt wat voor aantallen watersnippen er op de plasdras verbleven. Ik schat dat er op die momenten tussen de 200 en 300 watersnippen aanwezig waren op de plasdras.

  
Een groepje voedselzoekende watersnippen tegen de avond op de plasdras in polder Stein Noord. 
Foto: 29 augustus 2013. Ook op de foto nog een paar wintertalingen.Op de voorgrond zijn 6 watersnippen te zien. Het grootste deel van de vogels op de achtergrond zijn ook watersnippen.
Omdat er gevaar dreigt rennen de watersnippen op de voorgrond naar de oevers om zich in de aanwezige vegetatie te 
verbergen. Foto: 29 augustus 2013.


Een 4-tal watersnippen op de plasdras in de polder Stein Noord. Foto: 30 augustus 2013.


Op de voorgrond zijn 15 watersnippen te zien. Het grootste deel van de vogels op de achtergrond zijn ook watersnippen.
Foto: 3 september 2013.


Voedselzoekende watersnippen. Foto: 3 september 2013

 

Aantallen watersnippen op de plasdras polder Stein Noord 
eind augustus-begin september 2013

Eind augustus 2013 viel op dat er forse aantallen watersnippen op de plasdras polder Stein Noord aanwezig waren. Hun aanwezigheid had te maken met een piek in de trek van watersnippen, en de voor watersnippen gunstige waterstand op de plasdras. De gemiddelde waterstand was zo'n 5-10 cm boven maaiveld en daar maakten de watersnippen dankbaar gebruik. Deze waterstand bleef tot 10 september min of meer ongewijzigd tot op die dag hevige regenval er voor zorgde dat de waterstand met ca. 10 cm op de plasdras steeg. Daardoor werd de waterstand minder gunstig en konden watersnippen door het gestegen water minder goed voedsel zoeken. Prompt nam het aantal watersnippen dan ook sterk af zoals in onderstaande tabel is te zien. Ook tussen de vegetatie van de oeverzone's verbleven nog amper watersnippen. Ik ben benieuwd of de aantallen weer zullen oplopen als het waterpeil weer wat lager wordt.

 
Polder Stein plasdras                  
Vogelsoort 28-aug-13 29-aug-13 30-aug-13 1-sep-13 2-sep-13 3-sep-13 3-sep-13 4-sep-13 11-sep-13
Tijdstip 15.20 17.15 9.45 13.20 18.50 14.30 18.45 15.40 17.40
Slobeend   5     2    1    
Wintertaling    3 32 4     14  7  4
Zomertaling                
Wilde eend   2     5        3
Smient              12    
Kievit 2           5 3
Watersnip 200 250 275 160 70 90 120 140  2
Witgatje  1 2   2   1 2 1
Bosruiter 3   1     1      
Kemphaan     2   4 2 1
Oeverloper       1          
Witte kwikstaart     1     2    1  
Havik         1        
Bruine kiekendief   1              Voedselzoekende watersnip.

 

Vogelkundige waarden agrarische polders steeds verder "beneden peil".

In de meeste agrarische polders wordt een laag polderpeil aangehouden om op die manier zo efficiŽnt mogelijk te kunnen boeren. Het intensieve gebruik van het boerenland leidt ertoe dat specifieke vogelsoorten van boerenland in rap tempo aan het verdwijnen zijn. Het zijn niet alleen broedvogels als de weidevogels die daar last van hebben, ook trekvogels die op hun tocht naar het zuiden en omgekeerd het boerenland aandoen om er "bij te tanken" worden gedwongen door te vliegen naar natte(re) meestal natuurgebieden waar ze wel voedsel kunnen vinden. Nog niet zo lang geleden waren de agrarische Groene Hart polders belangrijke voedsel- en rustgebieden waar vele honderdduizenden watersnippen en andere pleviersoorten en steltloperachtigen tijdelijk verbleven om op te vetten op hun lange tocht van en naar de winterkwartieren. Die belangrijke functie is aan het afnemen. 

De bestaande jaarrond "natte"reservaatsgebieden zijn dus niet alleen belangrijk voor broedvogels maar hebben ook een belangrijke functie in het bieden van rust en voedsel aan tal van soorten trekvogels. Des te meer een goede reden om de geplande Ecologische Hoofdstructuur (EHS, samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland) uit te voeren.

Wilt U meer interessants lezen over watersnippen klik hier

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen