startpagina
Van de hier onder gepresenteerde  tegels is het grootste deel afkomstig 
uit de handel en openbare en particuliere collecties.

 De kievit op antieke tegelsGravure van een kievit. Adriaen Collaert eind 16e eeuw.


Tegel met kievit met kuif. 1e helft 17e eeuw.

 

Deze keer aandacht voor de kievit op antieke tegels. In tegenstelling tot de grutto, welke zich pas massaal in Nederland ging vestigen aan het begin van de landbouwkundige revolutie (begin van de 20e eeuw), mogen we aannemen dat de kievit in de 17e eeuw een vrij algemeen voorkomende (broed)vogel was in de Nederlanden. Door voldoende aanwezigheid van akkers, moerassige graslanden en heideterreinen waren de biotoopomstandigheden geschikt. Misschien was de soort toen nog niet zo algemeen als tot voor kort het geval was, want inmiddels neemt de kievitenstand in Nederland (net als die van de grutto) in sneltreinvaart af. 


Een belangrijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke kieviten is de lengte van de kuif. 
De kuif van de vrouw is wat korter. Boven een vrouwtje kievit en onder een mannelijke kievit.
 
Wakende man kievit.

Toch waren kieviten in vroegere tijden wellicht niet overal algemeen, zeker niet in West-Nederland, getuige het volgende. Tot net voor de 2e wereldoorlog broedden er bijna geen kieviten in de Krimpenerwaard (20.000 hektare). Dit gebied bestond toen nog grotendeels uit een uitgestrekt areaal aan blauwgraslanden (dit concludeert Professor Herman Klomp in zijn proefschrift omstreeks 1940). Wellicht kan deze constatering ook doorgetrokken worden voor andere poldergebieden in West-Nederland die grotendeels of ten dele bestonden uit niet bemest blauwgrasland. Vanaf de jaren 1950-60 nam de kievit toe als broedvogel op het vroegere schrale grasland dat door steeds meer bemesting alsmaar voedselrijker werd.

De meeste afbeeldingen van kieviten op tegels lijken in belangrijke mate te zijn ontleend aan een gravure van Adriaen Collaert uit het laatste kwart van de 16e eeuw. Het valt op dat flink wat afbeeldingen op de tegels sterk lijken op de voorstelling van de gravure. Met name de kuif en de houding van de poten komen nogal overeen. Toch zitten er onder de kievittegels diverse twijfelaars waarvan we ons kunnen afvragen of de voorstellingen wel echt om een kievit gaat. Een van de tegels heeft een voorstelling die wel kievitachtig is, maar de snavel van de vogel lijkt eerder op die van een roofvogel. Een andere tegel doet ook kievitachtig aan maar het achterlijf verraadt dat het eerder om een pauw zal gaan.

 
Mannelijke kievit in spiegelbeeld (links) en lopend op slik op zoek naar voedsel (rechts)


Wilt U meer lezen over onze weidevogel de kievit klik op leucisme en/of trouwe moederkievit   
Twee tegels met een kievit. Ze hebben een verschillende hoekvulling 
maar de afbeelding van de kievit is exact hetzelfde, mooi in spiegelbeeld. 
1e helft 17e eeuw. Tegel links: Coll. J. Holtkamp.


Tegel met een kievit. 17e eeuw


Cirkeltegel met kievit. Omstreeks 1600.Cirkeltegel met kievit. Omstreeks 1600.


Tegel met een kievit. 2e helft 17e eeuw.Tegel met een kievit op fruit afgebeeld.
17e eeuw

Nieuw: 17 september 2016

Kwadraat
tegel met kievit. Omstreeks 1600.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.
Gouda. DE SWAEN.


Tegel met kievit. 
17e eeuw.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.
Gouda. DE SWAEN.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit. 17e eeuw.

Nieuw: 17 september 2016

Randtegel met een kievit. 17e eeuw.


Tegel met kievit. Midden 19e eeuwTegel met kievit. Midden 19e eeuwModern tegeltableau met kieviten en kuikens.
Friese tegelfabriek de Albarello.

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met een kievit afgebeeld.
Goed geschilderde replica ook wel bekend staand als nepper.
Werd te koop aangeboden als antieke tegel.
1e helft 20e eeuw.

 


Een groepje kieviten.

 

Twijfelachtige kievitenCirkeltegel met kievitachtige vogel. Toch twijfel ik eraan dat het om een kievit gaat. Eerder denk ik dat het hier om een pauw gaat. Omstreeks 1600.


Tegel met een kievit of zou het toch om een roofvogel gaan gezien de zware snavel?
Midden 17e eeuw.


Kwadraattegel met een vogel met een kuifje.
Gezien de houding van de vogel lijkt het mij geen kievit. Omstreeks 1600


Wanli tegel met onder twee vliegende vogels
een kievitachtige vogel. 17e eeuwTegel met een vogel met een kuifje. Geen
kievit maar eerder een reigerachtige
vanwege de lange snavel.
Midden 19e eeuw

Nieuw: 17 september 2016

Tegel met mogelijk een kievit. 17e eeuw.

startpagina

vertellingen antieke tegels fotoboek antieke tegels vertellingen kleipijpen fotoboek kleipijpen auteur