5 juni 2014  Reservaat Ruygebord een waar vogeleldorado

Was het eerste bezoek op 18 januari 2013 aan het pas aangelegde reservaat van Natuurmonumenten De Ruygeborg nog een kwestie van flink aanbaggeren over het nieuwe padenstelsel, op 3 juni 2014 was het totaal anders. De paden waren zelfs te bewandelen met de zondagse schoenen aan. Alleen moest je een beetje opletten niet in de stront te stappen van de schapen die het gebied begrazen. Er is inmiddels na een jaar beheer vegetatiekundig en ornithologisch bezien al flink wat veranderd. De pionierfase bepaalt nog steeds het gebied maar de vegetatiegroei komt al goed op gang. Pitrusontwikkeling laat zich nog maar weinig zien en het is te hopen dat dit ook uitblijft. De dominanten in de vegetatie momenteel zijn rietgras, riet en lokaal een hoog opgroeiende struisgrasachtige. Het procentuele aandeel plasdras is nog steeds fors, hoewel te verwachten is dat dit over een paar jaar wel heel anders zal zijn. Dit hebben we ook kunnen zien in de Groene Jonker waar de ontwikkelingen steeds verder gaan in moerassige delen en open water.


Overzicht van reservaat De Ruygeborg op 3 juni 2013. De bruinachtige gloed is van rietgras.Overzicht van reservaat De Ruygeborg op 3 juni 2013. Forse delen liggen erbij als plasdras. Belangrijk 
als foerageergebied voor broed- en trekvogels. Ik hoopte de witwangstern te zien die al een paar dagen was gezien, 
maar helaas, kreeg de sternachtige niet te zien.


Diverse  rietgorzen lieten hun melodieuze liedje horen in de nieuw gevormde rietkragen van de Ruygeborg.


En daar hoort uiteraard de rietzanger ook bij.


Er liepen al verschillende vliegvlugge 1e jaars tureluurs rond op 3 juni 2014 in de Ruygeborg. Tureluurs hebben dit voorjaar hun 
kuikens wat eerder dan normaal groot gebracht door het vroege zachte voorjaar.


Weliswaar geen witwangstern maar wel voedselzoekende zwarte sterns afkomstig uit de kolonie van de Nieuwkoopse Plassen 
boven het reservaat De Ruygeborg nabij Nieuwkoop.

18 januari  2013   Ruygeborg, een nieuw reservaat bij NieuwkoopDe aanleg van het nieuwe natuurgebied Ruygeborg is inmiddels ruim twee maanden gerealiseerd.
Door de vele regen van de laatste tijd staat het water behoorlijk hoog.

 

Sinds twee maanden is er bij Nieuwkoop een nieuw reservaat bijgekomen. Het gaat om een blok voormalig agrarisch grasland ter grootte van 48 hektare in de drooggemaakte polder Nieuwkoop en heeft de naam Ruygeborg gekregen. Het reservaatsblok is omkaad en heeft een eigen hoge grondwaterstand. Het kon ontstaan omdat het gebied was aangewezen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Er is een wandelpad aangelegd wat zo koopt dat het een goed overzicht geeft van het gebied. Het pad slingert zich als ware door het gebied maar is zo aangelegd dat in een flinke hoek van het reservaat de rust gewaarborgd blijft.

De ecologische verwachtingen zijn hooggespannen zeker als die net zo zullen gaan als in de in de nabijheid gelegen
Groene Jonker. Dat heeft zich inmiddels ontwikkeld als belangrijk moerasgebied voor tal van zeldzame soorten.

Het vertrekpunt is bij de Oudheidkamer (ook VVV-punt) waar geparkeerd kan worden met de auto. Noordenseweg 23, 2421 XW Nieuwkoop.


Wandeling door het reservaat Ruygeborg
startend bij de Oudheidkamer.

 Gedeelte van een kaart uit 1742 vervaardigd door landmeter L. Kraakhorst. De polder Nieuwkoop is verveend 
maar nog niet drooggemalen. Dat is tussen 1797 en 1809 uitgevoerd. De vervening van de Nieuwkoopse Plassen 
was nog in volle gang zo is te zien.

 Overzicht van het reservaar Ruygeborg. Op de achtergrond het dorpje Noorden met de toren van de kerk.
In het midden id de oude bestaande slootstructuur nog goed zichtbaar.


Nog een beeld van de Ruygeborg gefotografeerd vanaf de Noordense weg.

Met het slootonderhoud was men al geruime tijd gestopt voordat men men met de aanleg 
van het reservaat begon. Vandaar dat er nu al mooie rietkragen aanwezig zijn.


Het reservaat is nu al slaapplaats van grote aantallen grauwe- en kolganzen. Ook eendachtigen als smienten
zijn al in groot aantal te aanschouwen.

 


 
Laarzen dragen was op het nieuw aangelegde wandelpad (voormalige kreekrug) bepaald niet overbodig.
Foto's: 8 januari 2013.


Dit gedeelte van het nieuw aangelegde wandelpad was beter beloopbaar.

 


       
Winternest van een muskusrat. Door de hoge waterstand waren muskusratten wel genoodzaakt hun nest te maken
boven het wateroppervlak. Om dat te realiseren wordt een grote hoeveelheid moerasplanten bij elkaar gesleept.
In zo'n winternest worden de jongen geboren.

Close up van het winternest van een muskusrat. Goed was te zien dat er nog steeds verse planten werden aangesleept.
Op de voorgrond ligt een voorraadje stengels van pitrus.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen