6 Juni 2013           
Polder Stein krijgt steeds meer kleur en wordt bloemrijker

Groeiseizoen 2013: vegetatiebeelden uit de polder Stein.

Het gaat goed met de vegetatieontwikkelingen in het reservaat Stein. En niet alleen met de vegetatie, ook met de broedvogels gaat het goed. De eentonige nogal soortenarme witbol-raaigras graslanden van zo'n 10-tal jaren geleden veranderen geleidelijk steeds meer in (vochtige) kruidenrijke hooilanden. Dit als gevolg van het verhogen van de waterstand in het reservaat en het extensieve beheer waarbij een beperkte mestgift met ruige stalmest, laat maaien en een een lage veebezetting de succesfactoren vormen. Door het late maaien krijgen vochtminnende planten een betere kans de zaden te laten vallen. Ze blijven in het reservaat en kunnen het jaar erop ontkiemen.

De oppervlakte aan bloemrijke  veldzuring hooilanden neemt flink toe, vooral in het oostelijk deel van het reservaat. In dit soort hooilanden broeden grutto’s graag. Vandaar dat dit jaar flink wat grutto’s (nu met hun kuikens) zich aan de oostkant van het reservaat bevinden. In die bloemrijke percelen met veel veldzuring verblijven momenteel zo'n 25 paren grutto's met kuikens. Deze veldzuring percelen  hebben een open vegetatie en zijn behoorlijk bloemrijk. In de oosthoek van het reservaat liggen twee percelen die plasdras staan. Een aantal grutto’s en tureluurs die wat meer westelijker hebben gebroed zijn met hun kuikens naar het oostelijk deel van Stein verhuist. Ook zijn verschillende grutto’s en tureluurs naar het polderdeel Lang Roggebroek verkast heb ik geconstateerd. Het is bekend dat weidevogels met hun kuikens grote afstanden kunnen afleggen en en dat is ook in Stein het geval.


Wandelpad naar het nieuwe vogeluitkijkpunt nabij de Steinse Kade. 
Met een lint van fluitenkruid en koolzaad. Foto: 24 mei 2013.


De Steinse kade wordt steeds bloemrijke. Op de achtergrond het nieuwe vogeluitkijkpunt die
uitkijkt over de plasdras. Foto: 4 juni 2013.


In sommige graslanden groeien flink wat kale jonkers, een distelsoort die groeit op vochtige bodems. Niet te verwarren 
met de akkerdistel, een wat minder gewenste distelsoort. Foto: 24 mei 2013.Nog een perceel waar flink wat kale jonkers groeien. De aanwezigheid van deze kale jonkers geeft aan dat 
de bodem vrij vochtig is als gevolg van de wat hogere waterstand die wordt aangehouden. Zelfs de grote kattenstaart 
komt op een paar percelen voor midden in het grasland. Foto: 4 juni 2013


Wat een kleuren in dit perceel hooiland. Dit soort graslanden wordt pas na 15 juni, en nu er flink wat weidevogels met kuikens 
aanwezig zijn, zelfs na 1 juli gemaaid. Laat maaien heeft als voordeel dat de aanwezige grassen/planten uit kunnen bloeien 
zodat de zaden binnen het gebied blijven en kunnen ontkiemen.


Bloemrijke oevers waarin gele linten van gele lissen  beginnen zich nu te vertonen. Foto: 4 juni 2013.Een overzichtfoto die een goed beeld geven van de kleurschakering die her en der zijn te zien in de polder. 
Geel betekent veel scherpe- en kruipende boterbloemen, donkerrood betekent veel veldzuring. Foto: 4 juni 2013.


In de veldzuring hooilanden aan de oostkant van het reservaat verblijven momenteel zo'n 25 paren grutto's 
met kuikens. Hier wordt een zwarte kraai het gebied uitgejaagd. Het lukte me jammer genoeg niet een foto 
te maken van 13 grutto's en 7 kieviten die als groep twee zwarte kraaien achtervolgden. Foto: 4 juni 2013.

       
In delen van percelen die dicht tegen de spoorlijn aanliggen is de laatste jaren veel fluitenkruid verschenen.
Het is een prachtig gezicht, dat wel, maar verdere uitbreiding ervan is niet gewenst. Er broeden momenteel 
veel brandganzen, terwijl weidevogels de dichte en hoog opgaande fluitenkruidvegetaties lijken te mijden.
Foto: 24 mei 2013.

Wilt U meer foto's zien over hoe de vegetatie zich in reservaten ontwikkeld zoals o.a. de polder Stein klik hier

 

Werken aan de toekomst in de polder Stein
Het gaat goed met de ontwikkelingen in het reservaat polder Stein Noord. De weidevogelstand lijkt zich positief te ontwikkelen en ook het broedsucces is goed. Ook de vegetatie op percelen wordt soortenrijker en met name plantensoorten gebonden aan vochtige bodems zijn zich flink aan het uitbreiden. Het hooilandbeheer waarbij percelen periodiek een beperkte gift van ruige stalmest krijgen en laat worden gemaaid draagt ook zijn steentje bij in de positieve ontwikkeling. Deze percelen worden kruidenrijker en de weidevogels gaan steeds meer in dat soort percelen nestelen. 

Toch zijn er nog wel wat aandachtspunten. Het grote aantal zomerganzen in de soorten grauwe- en brandganzen wat in de polder broedt heeft plaatselijk een negatieve invloed op de vegetatieontwikkelingen in het reservaat door het gevreet en geschijt. Er wordt hard aan gewerkt om de aantallen terug te dringen hetgeen gebeurt door het prikken van eieren en het intensief in Reeuwijk bejagen. De winterganzen en grote aantallen smienten die in de winterperiode de polder Stein bevolken vormen geen probleem.

De verdere uitbreiding van een paar plantensoorten dient te worden beperkt. Fluitenkruid rukt steeds verder op en vormt een bedreiging voor de broedende weidevogels maar is ook als gewas ongewenst. Juist brandganzen broeden graag in deze hoog opgaande vegetatie. Ook een verdere uitbreiding van pitrus moet worden voorkomen.   

De toekomst om plantensoorten kenmerkend voor schraallandvegetaties  terug te krijgen in de polder Stein ziet er op dit moment minder goed uit hetgeen te maken heeft met de waterkwaliteit binnen het reservaat. Momenteel wordt voedselrijk water ingelaten vanuit het Reeuwijkse Plassengebied maar daar wordt op termijn mee gestopt en zal minder voedselrijk water worden ingelaten vanuit de Enkele Wiericke. Water dat via de gekanaliseerde Hollandse Yssel vanuit de Lek wordt ingelaten.

Alles bij elkaar ziet de toekomst van reservaat Stein Noord in Reeuwijk er redelijk zonnig uit. 
Mede dank zij de inzet van boeren die gronden pachten en het Staatsbosbeheer.

 

Plaggen in de polder Lang Roggebroek

Geplagd stukje grasland, geel van de kruipende boterbloemen. Foto: 4 juni 2013

In het polderdeel Lang Roggebroek ligt een stukje grasland wat enkele jaren geleden is geplagd vanuit de verwachting dat er nog een zaadbank aanwezig zou zijn met plantensoorten van het schraallandtype dat hier vroeger algemeen was. Ik heb flink op het perceel rond geneusd en gezocht of er wat van die gewenste doelsoorten zijn verschenen. Dat is (nog) niet het geval. Ook een pionier als lage zegge die je zou kunnen verwachten was niet aanwezig. De vegetatie wordt op dit moment gedomineerd door kruipende boterbloem en pitrus en verder ook algemeen voorkomend zijn gewone hoornbloem en witte klaver. In vochtige delen van de oevers langs sloten groeien o.a. moeraswederik, moerasrolklaver en grote kattenstaart. De drie bergjes (gewas) op de foto is maaisel wat op hopen is gezet, bedoeld als broedplaats voor ringslangen.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen