homepage
29 augustus
2014        De Hooge Boezem bij Haastrecht tijdelijk onder water gezet.

Het is nu 29 augustus 2014. Het water begint alweer wat te zakken. De verwachting is dat het nog zo'n 10 dagen duurt voor de polder weer zijn normale waterpeil heeft.

Nu de aanleg van de waterbergingslocatie de Hooge Boezem is afgerond, was het waterschap wel benieuwd of het ook naar behoren zou werken. Daarom is het op 25 en 26 augustus 2014 uitgetest. In de vroege ochtend van 25 augustus 2014 startte Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het volpompen van de Hooge Boezem via het openen van een duiker, gelegen in het zuidelijk deel van het gebied, die de verbinding vormt met het riviertje de Vlist. In twee dagen tijd moest de Hooge Boezem volstromen met 73.000 kuub water was de bedoeling.
Het gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht heeft om dit mogelijk te maken grote hoeveelheden water vanuit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Vlist ingelaten. Door het inlaten van veel water kon de instroomsnelheid op de Hooge Boezem door de hogere waterstand in de Vlist sterk worden vergroot. Het piekwaterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, maximaal 73.000 m3water te kunnen bergen. Naar verwachting zal dit eens in de vijf jaar plaatsvinden.

Nadat de maximale opslagcapaciteit van de polder was bereikt (het duurde ongeveer 48 uur) werd het water gecontroleerd afgelaten via de polder Keulevaart naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit gebeurt met het gemaal De Keulevaart.

Onderstaand een uitgebreid fotoverslag.

 

 


De Hooge Boezem op 28 juli 2014, een maand voor de datum van onder water zetten. 
De eerste moerasvegetatie in het water van het afgegraven deel begint zich al te ontwikkelen.Inlaat water vanuit de Vlist op de Hooge Boezem. Foto: 25 augustus 2014 omstreeks 10.30 uur.


De Hooge Boezem op 27 augustus 2014 omstreeks 11.00 uur. 
Dit is de situatie met ongeveer de hoogste waterstand. Op 27 augustus is men alweer begonnen met afwateren.

 

 

Zie de verschillen

Foto: 26 augustus 2014. Omstreeks 14.00 uur.


Foto: 27 augustus 2014. Omstreeks 11.00 uur. De maximale waterstand is bereikt.

Foto 31 augustus 2014 omstreeks 10.00 uur. Het water is al weer flink aan het zakken.


===============================================================================


De Hooge Boezem op 26 augustus 2014 omstreeks 14.00 uur met op de achtergrond de gerestaureerde watermolen.


De ge´nundeerde Hooge Boezem een dag later op 27 augustus 2014 omstreeks 11.00 uur met op 
de achtergrond de gerestaureerde watermolen.

 

De vogels profiteren ervan.

De Hooge Boezem met op de achtergrond het dorp Haastrecht. De ondergelopen polder was zeer in trek bij vogels.
Grote aantallen meeuwen (grotendeels kokmeeuwen) en kieviten verschenen al snel. 
Foto: 27 augustus 2014 omstreeks 11.00 uur.


Een drukte van je welste met de vele vogels die op de (tijdelijk) ge´nundeerde polder afkwamen. Foto: 27 augustus 2014.


Tijdens het opzetten van het water verbleven in de Hooge Boezem verschillende hazen. Ze konden een plekje
vinden dat nog min of droog was. Foto: 27 augustus 2014.

Vooral veel kieviten en meeuwachtigen. Maar ook een kleine 1000 boerenzwaluwen vlogen op 26 augustus boven de langzaam onderlopende graslanden. Ze profiteerden van de vele insecten die aan het langzaam stijgende water probeerden te ontkomen. Verder waren ook flinke aantallen watersnippen aanwezig (100-200 stuks), enkele tientallen wulpen en diverse soorten plevierachtigen en steltlopers zoals groenpootruiters, zwarte ruiters, kemphanen en bosruiters. Zelfs een enkele gele kwikstaart werd waargenomen. Ook verschillende eendachtigen kwamen op de plasdras af waaronder zelfs een groepje van ruim 20 zomertalingen. De eerste smienten net terug uit hun broedgebieden in Noord-Europa dobberden ook alweer op het water in de Hooge Boezem.

Het langzaam leeglopen van de Hooge Boezem trekt inmiddels nog meer vogels aan zo lijkt het. De drassige droogvallende bodem bevat veel voedsel. Op 29 augustus telde ik zo al 40 voedselzoekende kemphanen, diverse zwarte ruiters en groenpootruiters, flinke aantallen watersnippen. Die aantallen kunnen de komende dagen nog wel eens verder oplopen. Een belangrijk vogelgebied is het dus.

 

Zie de verschillen

Foto: 26 augustus 2014. Omstreeks 14.00 uur. Dit is het blok grasland in de noord-westhoek
tegen de Vlist aan gelegen.


Foto 27 augustus 2014 omstreeks 11.00 uur.

 

Zie de verschillen

Foto: 26 augustus 2014. Omstreeks 14.00 uur.

Foto: 27 augustus 2014 omstreeks 11.00 uur.

===========================================================================


Foto: 26 augustus 2014. Omstreeks 14.00 uur.

Foto 27 augustus 2014 omstreeks 11.00 uur. De hoogste waterstand


Foto 31 augustus 2014 omstreeks 10.00 uur. Het water is al weer flink aan het zakken.

 

Drone boven de Hooge Boezem
  
Naast het massale bezoek van belangstellenden aan de Hooge Boezem waarbij opvallend veel foto's werden gemaakt werd het gebied 
ook bezocht door een professioneel Filmbedrijf. Zij hadden een drone bij zich en hebben filmopnamen gemaakt van de polder die o.a. 
zullen worden gebruikt in een vervolgfilm van 'de Nieuwe Wildernis' werd mij verteld. Foto's 27 augustus 2014.

   
De drone vliegend boven de polder. 

 

 

Einde van de proef
    
Water geloosd vanuit de Hooge Boezem via 
het Doovegat de polder Keulevaart in.  
Foto: 28 augustus 2014
Het water uit de Hooge Boezem zal uiteindelijk weer 
de Hollandsche IJssel worden ingemalen door het gemaal 
Groot-Klein Keulevaart.

 

9 Mei 2014  De Hooge Boezem bij Haastrecht als tijdelijk restaurant voor trekvogels 
i.h.b. voor steltlopers en plevieren.

Begin april 2014 was het (natuurontwikkeling)werk in de Hooge Boezem bij Haastrecht afgerond en werd de waterstand in het gebied op de juiste hoogte gebracht. Het waterpeil is zo ingesteld dat een aantal eilandjes voldoende boven water blijven om te kunnen dienen als broed- en/of voedselgebied voor vogels. En dat het werkt bleek al snel. Diverse vogelsoorten lieten (en laten) zich zien. Trekvogels, met name steltloperachtigen en pleviersoorten op weg naar hun broedgebied, verbleven (en verblijven) er een tijdje om hun honger te stillen. Maar ook diverse vogelsoorten verkiezen het gebied om er te gaan broeden. Zoals de kleine plevier, een pioniersoort waarvan het kenmerk is dat de soort tijdelijk broedt in gebieden die flink op de kop zijn gezet waaronder dus ook de Hooge Boezem.

Nu is het wateropvanggebied van de Hooge Boezem nog vrij kaal met mooie vochtige slikachtige oeverrandjes waar voedsel te vinden is voor trekvogels. Op termijn valt te verwachten dat het gebied of forse delen ervan begroeid gaan raken met riet en andere moerasvegetaties. Daar zullen dan vooral moerasvogels van gaan profiteren. Maar op dit moment is het volop genieten van de diverse steltloperachtigen en pleviersoorten die het gebied (tijdelijk) aandoen. Onderstaand een fotoverslag.

Het werk is klaar: De Hooge Boezem half april 2014

De Hooge Boezem op 20 april 2014. 


Diverse bontbekpleviertjes zijn al waargenomen in de Hooge Boezem. Ze doen het gebied aan op trek en broeden er niet 
in tegenstelling tot de kleine plevier waarvan wel een 2-tal paartjes in het gebied aanwezig zijn.Kleine plevier een paar jaar geleden en toen broedend in de Hooge Boezem. Ook nu zijn er zeker 1 en wellicht 2 paartjes 
aanwezig als broedvogel.Ook de minder algemene kleine strandloper was kort aanwezig met enkele exemplaren in de Hooge Boezem.
Deze vogel is in zomerkleed.


Op 10 mei 2014 werd ook de eerste Temminck's strandloper waargenomen in de Hooge Boezem.
Deze vogel begint al aardig zijn zomerkleed te krijgen, maar nog niet helemaal.


Zelfs een paar exemplaren van de  vrij zeldzame krombekstrandloper verbleven op hun trektocht naar hun broedgebied
 in Noord-Europa even in de Hooge Boezem om bij te tanken. Het exemplaar op de foto is al in zomerkleed.


Ook bosruiters doen de Hooge Boezem aan op hun terugtocht naar het broedgebied in Noord-Europa.


Ook groenpootruiters met hun licht opgewipte snavel zijn zo af en toe voedselzoekend aanwezig.Zwarte ruiter in zomerkleed.


Nog niet waargenomen maar te verwachten is dat deze zeldzame steltloper ook binnenkort zomaar 
in de Hooge Boezem op kan duiken. De zeldzame poelruiter.


Ook zwarte sterns laten zich regelmatig boven de Hooge Boezem zien. Voor een deel gaat het om doortrekkers en een ander deel
betreft broedvogels uit de directe omgeving.


10 februari 2014 
Natuurontwikkeling in de voormalige Hooge Boezem bij Haastrecht (vervolg)

Geschiedenis
Eerder heb ik al uitgebreid geschreven over het uitvoeren van natuurontwikkeling in 2011 in de Hooge Boezem bij Haastrecht. De 2e fase is inmiddels ook uitgevoerd. Dat is gedaan in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De Hooge Boezem wordt ingericht als zgn. piekwaterbergingsgebied. Dat wordt gedaan in combinatie met het uitvoeren van natuurontwikkeling in het poldertje. Bij wateroverlast op de Hollandse IJssel of de Vlist kan bezwaarwater worden opgeslagen in de Hooge Boezem en in droge tijden weer afgevoerd naar de Lopikerwaard. Maximaal kan 73.000 kubieke meter water worden opgeslagen. Samengaand met de nieuwe wateropslagfunctie worden verschillende oevers geplagd en is het de bedoeling om bloemrijke weidevogelrijke graslanden en rietland te gaan ontwikkelen.
Het is ook de bedoeling dat de (gerestaureerde) watermolen op termijn weer kan gaan functioneren. Of dat gaat lukken is afhankelijk of er voldoende sponsorgelden en/of subsidie kan worden verkregen.
Kaart van de Hoog Boezem met een beknopte uitleg van hoe 
het gebied er uit gaat zien na het uitvoeren van natuurontwikkeling.
Bruin-oranje-blauw betreft het deel wat ingericht is voor wateropvang. 

Bijna klaar: de Hooge Boezem eind januari-begin februari 2014


Op de achtergrond Haastrecht met de kerktoren van de Nederlands hervormde kerk. Op de voorgrond is men druk 
bezig met het afplaggen van graslandpercelen. Foto:  25 december 2013.De nog onvergraven zuidhoek van de Hooge Boezem oktober 2011.

Foto's van de zuidhoek van de Hooge Boezem die voor een groot deel is vergraven/afgegraven op 30 januari 2014.


Foto: 30 januari 2014.


Volop in uitvoering het werk. Foto: 30 januari 2014.


Aanleg van een extra bedijking in het midden van de Hooge Boezem bedoeld om het
oostelijk gelegen blok te realiseren waar het water flink opgezet kan worden. Foto: 12 februari 2014.


Overzicht van het af- en uitgegraven deel van de Hooge Boezem aan de oostkant op 12 februari 2014.

 Foto gemaakt op 10 november 2013 van het graslanddeel aan de noord-westkant van de Hooge Boezem 
wat deze functie ook zal behouden.

  
Foto gemaakt op 30 januari 2014 in het graslanddeel wat blijft bestaan. Wel zijn verschillende oevers geplagd 
met als doel om meer vochtminnende plantensoorten te krijgen.

 De westkant van de de Hooge Boezem op 10 november 2013. Dit geeft een klein beetje het beeld zoals 
de boezem er in de toekomst uit kan gaan als er bezwaarwater wordt ingelaten. Op de achtergrond het witte gebouw 
van De Co÷peratieve Samenwerking bij Hekendorp.Een van de twee eilandjes aangelegd tijdens de 1e fase van natuurontwikkeling in 2011. Al direct na de aanleg ervan gingen er 
visdieven broeden. Dit doen ze bij voorkeur op kale bodems maar nu dreigt dit eilandje vol te gaan groeien met pitrus.

Visdief. Geringd exemplaar.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen