homepagina
31 Mei 2014            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (35)

Grutto's tellen tot aan het halfdonker in de polder Stein.

De plasdras gruttoverzamelplaats in de polder Stein wordt al weer flink bezocht door grutto's die er komen overnachten. Voor veel grutto's zit het broedseizoen er bijna al weer op, geslaagd dan wel mislukt. Na het broedseizoen zwerven groepjes grutto's nog een tijdje rond in de poldergebieden waar ze gebroed hebben en brengen dan bij voorkeur de nacht door in graslanden die plasdras staan zoals in de polder Stein. Dit voorjaar zijn veel grutto's vanwege het zachte voorjaar een paar weken eerder begonnen met broeden dan normaal het geval is. Eigenlijk was te verwachten dat de eerste vliegvlugge jongen al vroeg op de plasdras zouden gaan verschijnen maar dat is tot op heden nog amper het geval. Wel is zeker uit waarnemingen dat flink wat grutto- en tureluurkuikens momenteel dicht tegen vliegvlug aan zitten of het al zijn.
Op 31 mei 2014 zaten op de plasdras in Stein 12 tureluurs waarvan 5 stuks vliegvlugge kuikens. Op die datum en ook op 1 juni zag ik in  verschillende polders (vrijwel alleen in reservaten) diverse grutto- en tureluurkuikens die vrijwel volledig vliegvlug waren maar nog wel werden begeleid door alarmerende ouders. De eerste vliegvlugge gruttokuikens lieten zich op de plasdras in Stein zien op de avondtelling van 31 mei 2014.

Een uitgebreide vertelling over het broedsucces van grutto's in 2014 in een paar agrarische polders en reservaatsgebieden rond de Reeuwijkse Plassen zal in de loop van Juni-Juli verschijnen.

Polder Stein Plas/dras Gruttoslaapplaats na broedseizoen 2014
Datum tijdstip aantal grutto's waarnemer Adulten Vliegvlugge jongen
24-mei-14 22.00 208 HvG 208 0
26-mei-14 21.50 185 FM 185 0
30-mei-14 21.20 47 FM 47 0
30-mei-14 22.10 141 FM 140 1
31-mei-14 22.10 112 FM 109 3
1-juni-14 22.10 197 HvG 192 5
3-juni-14 22.15 150 FM ? ?

Teller(s):  HvG=Hans van Gasteren, FM=Freek Mayenburg


Plasdras in de polder Stein om 22.05 uur. Foto: 31 mei 2014. Geen grutto te zien maar ruim honderd 
exemplaren waren neergestreken op een ander plasdras staand perceel in de buurt.


Plasdras in de polder Stein om 22.05 uur. Foto: 31 mei 2014.


Grutto's op de plasdras in de polder Stein. Op de achtergrond het recent geplaatste vogeluitkijkpunt.
Foto: 9 juni 2013.


Alarmerende grutto op hek in het reservaat van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap bij de Hooge Boezem van Haastrecht. 
Een half uurtje geobserveerd naar de aanwezigheid van kuikens. Het paartje bleek nog maar een bijna vliegvlug kuiken te hebben. 
Foto: 24 mei 2014.


Het enige nog overgebleven kuiken van het paartje grutto's op 24 mei 2014. Op 1 juni 2014 alarmeerden de ouders nog steeds.         
Excursiepad op de Steinse kade lopend vanaf het vogeluitkijkpunt richting Enkele Wiericke.
De bruinige kleur van de vegetatie is die van de grassoort gestreepte witbol (Holcus lanatus). Foto: 31 mei 2014.


Vrouwtje slobeend. Er zaten kuikens in de buurt. Het wijfje deed alle mogelijke moeite mij weg te lokken van de kuikens.
Foto: 15 mei 2014.Een leuke bijvangst op weg naar het tellen van grutto's. Een tafeleend met twee kuikens in een sloot vlak bij 
de gruttoverzamelplaats polder Stein. Foto: 31 mei 2014

 

Roodbekfluiteenden (Dendrocygna autumnalis) in het Vinkeveens Plassengebied

Een groep van maar liefst 6 stuks roodbekfluiteenden op de Vinkeveense Plassen. Foto's half mei 2014.

Vrienden van mij wonen aan de Vinkeveense Plassen. Hun woonhuis grenst aan een van plassen en vrijwel dagelijks hebben zij flinke aantallen eenden en ganzen voor hun woning die weten dat er eens per dag een paar sneetjes brood worden gevoerd. Naast de wilde eenden en meeuwen, welke verschijnen als er wat te bikken is, komen er nog diverse andere eendensoorten op het brood af, waaronder regelmatig tientallen krooneenden. Zelfs een kruisingsvorm van w.s. krooneend x tafeleend kwam dit voorjaar ook af en toe langs voor een stukje brood. Nieuw is het verschijnen van een 6-tal roodbekfluiteenden, een eendensoort die voorkomt in Noord- Midden- en Zuid-Amerika. Ze worden ook in Nederland gehouden bij eendenfokkers. Met name in de 70er jaren van de vorige eeuw is deze soort uit Amerika ge´mporteerd. Ik was de soort nog niet eerder als exoot tegengekomen, en dan nu maar liefst als groep bestaande uit zes exemplaren.
Met dank aan de Familie Korstman voor het beschikbaar stellen van de foto's.   


De roodbekfluiteenden wat beter in beeld gebracht.

Naast de genoemde roodbekfluiteenden komen ook grauwe ganzen met hun kuikens regelmatig
'een graantje' meepikken.

 


 

Knikkende distel (Carduus nutans
In het Groene Hart rond Gouda-Reeuwijk groeien verschillende distelsoorten zoals akkerdistel, speerdistel, kruldistel en diverse melkdistel-achtigen. Maar de knikkende distel zie je er maar zelden.

Het bovenste stengeldeel van Knikkende distel buigt vaak om. Hierdoor knikken de hoofdjes naar beneden en zo komt de soort aan haar naam. In Nederland is Knikkende distel algemeen in het rivierengebied, de duinstreek en Zuid-Limburg.

 

Je ziet knikkende distels vooral langs dijken, in weg- en spoorbermen, op plekken waar mensen aan het werk zijn geweest. Het vee laat deze distel staan vanwege zijn stekels. Daardoor kunnen tere plantensoorten bescherming vinden tussen de distels. Nectar zoekende vlinders en hommels storen zich niet aan de stekels. Putters en andere vogels eten de voedzame zaden van knikkende distel graag.

Overzicht van een plant van de knikkende distel. Ze kunnen ruim een meter hoog worden.
Foto: Texel 17 mei 2014.

Close up van de (knikkende) bloem.
Foto: Texel 17 mei 2014.

 

Zeldzame witwangstern (Chlidonias hybrida) even aanwezig in het Groene Hart bij Haastrecht.

Witvleugelsterns en witwangsterns trekken in het voorjaar in kleine aantallen door op weg naar hun broedgebieden in Noord- en Oost-Europa. Een exemplaar witwangstern deed ook even het nieuwe natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht aan en kon (met wat geluk) op de foto worden gezet.

De witwangstern is in Nederland de zeldzaamste van de 3 soorten moerassterns. In tegenstelling tot de witvleugelstern lijk de witwangstern niet op een zwarte stern maar eerder op een visdief. Grootste verschil met de visdief is de opvallende donkergrijze buik en de witwangstern is dan ook vrij makkelijk te herkennen. De witwangstern broedt incidenteel in Nederland, meestal in een kolonie zwarte sterns.  


Witwangstern vliegend boven de Hooge Boezem bij Haastrecht. Foto: 25 mei 2014.


Witwangstern vliegend boven de Hooge Boezem bij Haastrecht. Foto: 25 mei 2014.
Afstand ca. 50 meter. Foto genomen met 300 mm Canon en Canon camera 40D. Foto is een flinke crop.

 

Groep van maar liefst 24 stuks zeldzame morinelplevieren aanwezig op Texel.

Het weekend van 16 t/m 19 mei 2014 naar Texel geweest om een paar dagen vogels te kijken. Het mooiste moment was de waarneming van maar liefst 24 morinelplevieren die op een bouwland zaten uit te rusten op weg naar hun broedgebied in Noord-Europa. Een morinel zien is al een belevenis op zich maar 24 stuks betekent een absolute topdag. Trouwens, ik was niet de enige die de morinelplevieren kwam bekijken. Het zag nog net niet zwart van de vogelaars. In dat weekend als bijzondere vogelsoorten o.a. ook nog een roodkopklauwier gezien en een grauwe klauwier. 


24 stuks morinelplevieren rustend op een aardappelakker waarvan de voren net waren aangeaard. Op de foto staan 13 van 
de 24 aanwezige vogels. Foto: 17 mei 2014.


16 stuks morinelplevieren van de 24 aanwezige vogels. Foto: 17 mei 2014.
Afstand ca. 100 meter. Foto genomen met 300 mm Canon en Canon camera 40D.

 


Geslaagd broedgeval van de blauwborst.

De meeste blauwborsten hebben het eerste broedsel al weer achter de rug en zijn alweer aan een 2e broedsel begonnen. Ook dit zingende mannetje (witgesterde) blauwborst zong er weer flink op los. Was zelfs zo geobsedeerd door zijn zang dat hij geen aandacht schonk aan een plat liggende fotograaf op maar een 10-tal meters afstand. 
De blauwborst als broedvogel in Nederland kent een heftige ontwikkeling. De soort was tussen ca. 1900 en 1975 in Nederland een steeds verder afnemende vogelsoort die broedde in kleine veenmoerassen, broekbossen langs beken en in grienden. Het broedbiotoop werd steeds zeldzamer door drooglegging en ruilverkaveling. Rond 1975 kwam hierin kentering. Door de afsluiting van het Haringvliet ontstonden verruigde, natte wilgenbossen in de Biesbosch. Ook in Flevoland ontstonden grote, moerassige natuurgebieden, net zoals in het rivierengebied ('ruimte voor de rivieren'). Dit leidde ertoe dat de blauwborst na 1975 weer fors in aantal is toegenomen.

Ook in het Groene Hart rond Gouda-Reeuwijk broeden verschillende blauwborsten. Maar het blijven zeldzaamheden. De meeste exemplaren broeden in natuurgebieden. Blauwborst zingend in de top van een struikje te midden van een moerassig terrein. Foto: 17 mei 2014.


Close up van (witgesterde) blauwborst op zijn zangpost in de top van een dood boompje. Foto: 17 mei 2014.Jonge blauwborst net uitgevlogen. Ook voor mij was het eerst een raadselvogel die ik zo snel niet herkende. Foto: 17 mei 2014.

 

Blauwe reiger een beetje tureluurs van het gedrag van tureluurs.
       
Een paniekerig paartje tureluurs probeert een blauwe reiger weg te pesten, want er zitten kuikens in de buurt. De blauwe reiger 
vond het maar zo, zo maar was verder niet erg onder de indruk en was meer gefocust op een pas gevangen snoek 
zoals de volgende foto laat zien. Foto: 15 mei 2014.


Het maakte weinig indruk al dat alarmeren van de tureluurs.
Foto: 15 mei 2014.De blauwe reiger had een snoek gevangen van ruim 30 cm en was druk bezig om die weg te werken. 
Na te zijn doodgeprikt met de snavel gleed de snoek zonder al te veel problemen naar binnen. Met nog steeds een 
alarmerende tureluur in de buurt. Foto: 15 mei 2014

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen